Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden dient voor wensvrager ook gelezen te worden diens vertegenwoordiger of ritaanvrager.

Voor de uitvoering van een wens sluit Stichting Veluwse Wens Ambulance tevoren een schriftelijke overeenkomst met de wensvrager. Indien een vertegenwoordiger van de wensvrager de overeenkomst aangaat, gaat Stichting Veluwse Wens Ambulance ervan uit dat de wensvrager akkoord is gegaan met deze vertegenwoordiging. De rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst zijn dan in gelijke mate van toepassing op de wensvrager en diens vertegenwoordiger.

Indien, door welke oorzaak ook, geen voorafgaande schriftelijke overeenkomst is vastgelegd, komt de overeenkomst tot stand doordat Stichting Veluwse Wens Ambulance voldoet aan een mondeling of schriftelijk verzoek van wensvrager of diens vertegenwoordiger tot uitvoering van een wens. Bij de start van uitvoering van de wensrit zal alsnog de schriftelijke overeenkomst getekend worden door de wensvrager of vertegenwoordiger.

Wensvragers komen alleen in aanmerking om gebruik te maken van de diensten van Stichting Veluwse Wens Ambulance als wordt voldaan aan bepaalde eisen. De wenscoördinator van Stichting Veluwse Wens Ambulance zal controleren of er aan deze eisen word voldaan door de wensvrager.

Mocht blijken dat de wensvrager misbruik maakt van de diensten van de Stichting Veluwse Wens Ambulance door misleidende informatie te verstrekken, dan worden de totaalkosten van de wensrit in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €375,-.

Bij de beoordeling van een wensvraag gaat Stichting Veluwse Wens Ambulance ervan uit dat de wensvrager zich ervan vergewist heeft dat de reguliere ambulancediensten niet bereid of in de gelegenheid zijn om de wensvraag uit te voeren. Met andere woorden: reguliere ambulancediensten gaan vóór op Stichting Veluwse Wens Ambulance. Er is dan sprake van regulier noodzakelijk vervoer in plaats van gewenst vervoer.

Stichting Veluwse Wens Ambulance aanvaardt geen aanspraken op schadevergoeding, die voortvloeien uit het niet tijdig nakomen van (onderdelen van) de overeenkomst met de wensvrager.

Stichting Veluwse Wens Ambulance biedt vervoer en begeleiding aan. Daaronder valt niet medische behandeling en specialistische verzorging.

Tevens is de wensvrager verantwoordelijk in zijn woonsituatie dat de wensvrager bereikbaar is met de brancard. Met andere woorden: als de wensvrager niet op de begane grond woont, moet er een lift aanwezig zijn waar de brancard in rijdende/liggende positie in past. In voorkomend geval dient ervoor gezorgd te worden, door derden, dat de wensvrager met brancard bereikbaar is op de begane grond of direct bereikbaar is met een passende lift voor de brancard.

De gang van zaken op de plaats van bestemming dient door wensvrager geregeld te worden, dit kan eventueel in samenwerking met de wenscoördinator van Stichting Veluwse Wens Ambulance.

Wensvrager is verantwoordelijk voor de te verstrekken medische informatie. Wensvrager dient de voor de uitvoering van de wensvraag noodzakelijke/relevante medische informatie aan de SVWA te verstrekken danwel ervoor zorg te dragen, dat deze verstrekt wordt door een daartoe gemachtigde deskundige professional.. Indien de coördinator van Stichting Veluwse Wens Ambulance dit voor de beoordeling van de wensvraag nodig acht, zal hij bij de wensvrager nadere informatie over de medische toestand vragen.

De door wensvrager verstrekte medische informatie valt niet onder het medisch beroepsgeheim, waarmee wordt bedoelt dat de informatie die wordt verstrekt, door de aangewezen wenscoördinatoren en de aangewezen begeleider en de chauffeur van de wensrit mogen worden gelezen. Stichting Veluwse Wens Ambulance heeft in het vrijwilligersstatuut wel vastgelegd dat haar vrijwilligers geheimhouding zullen betrachten ten aanzien van de medische informatie die hen ter kennis wordt gebracht.

Wensvrager neemt zelf alle medicijnen en verpleegartikelen mee die tijdens de wensrit noodzakelijk (kunnen) zijn (daaronder valt ook zuurstof indien van toepassing).

Indien de wensvrager een mantelzorger heeft, kan deze als extra begeleider mee.

Stichting Veluwse Wens Ambulance gaat ervan uit dat de wensvrager zelf met de behandelende arts (huisarts of specialist) besproken heeft of deze de uitvoering van de wens voor de wensvrager verantwoord acht. Het is de verantwoordelijkheid van de wensvrager om dat wel of niet te doen.

Als de aanvrager mogelijk is overleden én er is een geldige ‘niet reanimatie verklaring’ afgegeven, zal Stichting Veluwse Wens Ambulance contact leggen met de meldkamer ambulancezorg via 112 en dan, mogelijk, in overleg met de meldkamer doorrijden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis / huisartsenpost om daar de dood officieel vast te laten stellen. Beslist de meldkamer ambulancedienst dat er anders gehandeld moet worden is dit leidend.

Bij het niet afgeven van een ‘niet reanimatie verklaring’ zal in geval van een vermoeden van overlijden de ambulance direct geparkeerd worden, zal reanimatie gestart worden en zal de meldkamer ambulancedienst gealarmeerd worden.

Stichting Veluwse Wens Ambulance gaat ervan uit dat de wensvrager of diens vertegenwoordiger de vrijwilligers van Stichting Veluwse Wens Ambulance voorziet van eten en drinken gedurende de wensrit. De overweging daarbij is dat de vrijwilligers zich belangeloos en zonder vergoeding inzetten en dat Stichting Veluwse Wens Ambulance de ontvangen giften optimaal voor de vervulling van wensen wil besteden. Indien dit bij de wensvrager op problemen stuit, kan de wensvrager dit bij het indienen van de wensvraag kenbaar maken.

In beginsel biedt Stichting Veluwse Wens Ambulance aan een hele dag (00.00 – 24.00uur) beschikbaar te zijn voor uitvoering van de wens. Omdat veel vrijwilligers van Stichting Veluwse Wens Ambulance nog werkzaam zijn en onregelmatige werktijden hebben, verzoekt Stichting Veluwse Wens Ambulance de wensvrager zo nauwkeurig mogelijk de begin- en eindtijd van de wensuitvoering aan te geven.

Bij een wensaanvraag die meer dan één dag beslaat, zal de coördinator van Stichting Veluwse Wens Ambulance telefonisch contact met de aanvrager opnemen om de wensvraag nader te bespreken.

Bij het aanvragen van een wens zullen er in de toekomst periodiek nieuwsbrieven gestuurd gaan worden naar het opgegeven e-mail adres.
De aanvrager gaat bij het invullen met de wens hiermee akkoord. De aanvrager kan zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. 

Reizen in Nederland worden voor wensvragers, in principe, één keer in hun leven kosteloos aangeboden door Stichting Veluwse Wens Ambulance.
Gebruik maken van de diensten van Stichting Veluwse Wens Ambulance is wel meerdere keren mogelijk, hierover dient eerst in contact te worden getreden met een coördineerde verpleegkundige.

Reizen naar het buitenland (verder dan het directe grensgebied) zijn mogelijk maar niet kosteloos. Als u een wensaanvraag indient voor een buitenlandse bestemming, al dan niet met een meerdaags verblijf, zal de coördinator telefonisch contact opnemen. Per wensrit zal er een specifieke kostenopgave worden opgesteld, waarin onder andere benzinekosten en verblijfskosten zullen worden opgenomen.

In geval van twee of meerdere wensvragen voor dezelfde datum zal gekeken worden naar welke wens de hoogste prioriteit heeft. Het beginsel is hierbij dat gezondheid van de wensvrager de belangrijkste criteria is. Tevens wordt in een dergelijk geval gemaakte reserveringen ook in acht genomen.

De wenscoördinator, dan wel het bestuur, dan wel een aangewezen plaatsvervanger, van Stichting Veluwse Wens Ambulance, behoud zich het recht voor te allen tijde een wensaanvraag, zonder opgaaf van redenen, te annuleren.
Bij het voorkomen van een annulering zal de wensvrager hier zo spoedig mogelijk van in kennis worden gesteld. Een reden van annulering kan zijn dat de gezondheidstoestand van de wensvrager zodanig is verslechterd, dat de wenscoördinator besluit dat de verantwoordelijkheid niet meer gedragen kan worden door de vrijwilligers van de Stichting Veluwse Wens Ambulance.